Interview with MachineCode

SNDNB avatar

🇨🇿 verze níže 🇨🇿

Two legends Dean Rodell and Tim Jacobs (aka Current Value) have once again joined forces after a several year hiatus, and since we consider this a big deal, we decided to serve you a fresh interview here as an appetizer! Enjoy!

🐙 SNDNB: Hey, how are you doing?

⚫️ Dean: 🙂 Pretty good, thank you!

⚫️ Tim: doing fine, thanks!

🐙 SNDNB: You’re both from different parts of the planet. How did it happen that two strangers met and started making music together successfully?

⚫️ Dean: Tim, and I had spoken before I moved to Germany about DnB remixes for Subsistenz & Subviolenz, labels I was running at the time. But it wasn’t long after that I moved to Berlin from Austria to set up a studio at the Bahnhof Zoo Berlin. A few curry meetings and some tech chatter later and MachineCode was born. We did have a couple of releases as Current Value & Dean Rodell before the MC project started,but we never sat down and said, „Let’s start a project,“ it was all very natural, to be honest, we had to do something with all the tracks we where creating at the time.

⚫️ Tim: We were getting on very well since we met back in 2008. When I started making electronic music in the nineties, it was the love for techno that fueled it. I guess Dean and I share that love to date.

🐙 SNDNB: What led you to return to the Technoid DnB scene?

⚫️ Tim: technoid has always left room for experimentation and development. The break we took and the approach to that style from a new perspective intrigued us.

⚫️ Dean: What Tim said, to be honest, I don’t feel we ever wandered to far from our techno roots as MachineCode. A couple of tracks on the last album „Everything & Nothings “ really brought us back to this point of exploration. If you have not hered of Technoid, It Fuses the repetitive and mechanical elements of Techno with the drive and depth of DnB, Its more about the journey than the instant gratification of a huge drop. Not everyone’s cup of T, But with the right T it’s a different story.

🐙 SNDNB: What are your plans for the future in terms of production? Where do you plan to release?

⚫️ Dean: We don’t generally plan as such, When we meet, we often just start from a blank slate and write. We have similar tastes, so we don’t really have any friction in the studio and the tracks eventually find their project concepts themselves. The next batch is acid-fueled and pretty dancefloor orientated, Fodder for the upcoming live sets. We have some other tracks that are a bit more Offkey, but we will see what we do with them.

On the label side of things Tim and I have just started our own digital imprint, MCR (MachineCode Recordings), which will pretty much be the home of MachineCode along with our Bandcamp Page in the future.

🐙 SNDNB: Where will we be able to hear you in the near future, and when can we expect it?

⚫️ Dean: anywhere that wants the MachineCode Experience! A journey through the MC landscape is not your run-of-the-mill DnB show, as our supporters know. The live set we are working on at the moment will take us back to some hardware integration and experimentation. Should be fun!

🐙 SNDNB: Where does your inspiration for music production come from?

⚫️ Tim: Everything and anything really. While it can’t be forced it switches on pretty regularly. New tech gear can drive it as well as an afternoon of riding my electric scooter or an encounter with someone.

⚫️ Dean: I used to think that it didn’t matter so much, But as I’ve gotten older, I feel I’m more connected to what influences me. Music is a symbiosis of time and environment. Inspiration is out there, it just has to find you working, I’ve always liked that quote,!

🐙 SNDNB: We are interested in what music you listen to in your free time.

⚫️ Dean: This is the hardest question, as I listen to lots of different music all the time. Since moving back to the UK, I have had access to some of my old (very old now) Acid and Electro records. I’ve been enjoying The Microdot Sisters again, along with some early Acid Detroit records that have been boxed up for way too long. The last record I bought was Si Begg’s „400 Million Pieces of You,“ which is different gravy. Outside of electronica, most of it is psychedelic bands new and old alike.

⚫️ Tim: mostly deep dubstep or Samurai music podcast (eagerly waiting for new editions).

Obviously I’m keeping up with what the dnb world throws at me too – more on the analytical side though.

🐙 SNDNB: What’s in the pipeline ?

⚫️ Dean: We are currently working on our first EP “The Observers” on our new imprint MCR (MachineCode Recordings) All being well this will be released digitally in the early stages of November 23. We have a few other projects cooking but these probably won’t be ready till 2024. We are looking at Physical output as well but maybe not for the first technoid exploration on MCR.

🐙 SNDNB: Where can we find you and the new release?

⚫️ MachineCode: If you want to support us directly then bandcamp is a great platform to do so, Thank You to those that do already, Appreciated !!!

https://machinecode101.bandcamp.com/ We now have all the Albums up on Bandcamp, including some remastered techno released under the named collection “Liminal Spaces” If you are a streamer or so then we will be on all the usual suspects Spotiy, Amazon & Pirate Bay 🙂 etc.

We are on all boomer platforms, if you wish to get in touch feel free to do so https://linktr.ee/machinecode101

🐙 SNDNB: Do you want to say something to CZ/SK DnB fans?

⚫️ Dean: I would actually 🙂 I was really taken aback by how many turned up at our last show at the Cross Club in Prague with our last album, „Everyone’s & Nothings.“ It was released during lockdown, and without touring the release, it’s always tough to get a connection to how the fans received it. Their feedback and love for the release was very welcome especially after such a time from shows. . Thank you for that ! Also the enthusiasm to just party/mosh, was great to see enjoying whatever was being thrown at them ! Epic

⚫️ Tim: I can only second that!

Keep your love for the good music out there


🇨🇿

Dvě legendy Dean Rodell a Tim Jacobs (aka Current Value) po několikaleté odmlce opět spojili své zvučné síly, a protože to považujeme za velkou událost, rozhodli jsme se naservírovat vám tady fresh interview jako předkrm!

🐙 SNDNB: Ahoj, jak se máte?

⚫️ Dean: 🙂 Docela dobře, děkuji!

⚫️ Tim: Dobře, díky!

🐙 SNDNB: Oba dva jste z jiné části planety, jak se stane, že se potkají dva cizinci a začnou spolu úspěšně dělat hudbu?

⚫️ Dean: Než jsem se přestěhoval do Německa, mluvili jsme s Timem o DnB remixech pro labely Subsistenz & Subviolenz, které jsem v té době měl na starost. Zanedlouho na to jsem se přestěhoval z Rakouska do Berlína, abych si založil studio v Bahnhof Zoo Berlin. Po několika schůzkách u kari a nějakém tom technickém tlachání, byl MachineCode na světě. Měli jsme pár releasů jako Current Value & Dean Rodell před zahájením projektu MC, ale nikdy jsme si nesedli a neřekli, “Začněmě společný projekt“, bylo to všechno velmi přirozené, abych řekl pravdu, museli jsme něco udělat se všemi těmi skladbami, které jsme v té době vytvářeli.

⚫️ Tim: Od našeho setkání v roce 2008 spolu vycházíme velmi dobře. Když jsem v devadesátých letech začal dělat elektronickou hudbu, byla to láska k technu, která to poháněla. Myslím, že Dean a já sdílíme tu lásku k dnešnímu dni.

🐙 SNDNB: Co vás vedlo k tomu, vrátit se na Technoid DnB scénu?

⚫️ Tim: Technoid vždy nechával prostor pro experimentování a vývoj. Přestávka, kterou jsme si dali, a přístup k tomuto stylu z nové perspektivy nás zaujaly.

⚫️ Dean: Jak řekl Tim, abych byl upřímný, nemám pocit, že bychom se někdy příliš vzdálili od našich techno kořenů jakožto MachineCode. Pár skladeb na posledním albu “Everyone’s & Nothing’s“ nás skutečně přivedlo zpět k tomuto bodu zkoumání. Pokud jste o Technoidu neslyšeli, spojuje opakující se a mechanické prvky Techna s pohonem a hloubkou DnB, jde spíše o cestu než o okamžité uspokojení z masivního dropu. Není to šálek čaje pro každého, ale se správným čajem je to jiný příběh.

🐙 SNDNB: Jaké máte plány do budoucna co se týče produkce? Kde máte v plánu vydávat?

⚫️ Dean: Obecně moc neplánujeme. Když se potkáme, často jen začínáme od prázdného listu a píšeme. Máme podobný vkus, takže ve studiu vlastně nemáme žádné třenice a tracky si nakonec najdou svůj projektový koncept samy. Další várka je nabitá acidem a celkem dancefloor orientovaná, krmivo pro nadcházející live sety. Máme nějaké další skladby, které jsou trochu více offkey, ale uvidíme, co s nimi děláme. Na straně labelů jsme Tim a já právě založili vlastní digitální vydavatelství, MCR (MachineCode Recordings), který bude v budoucnu do značné míry domovem MachineCode spolu s naším Bandcampem.

🐙 SNDNB: Kde vás budeme moct v nejbližší době slyšet a kdy to můžeme očekávat?

⚫️ Dean: Kdekoli, kde je zážitek z MachineCode vítán! Cesta krajinou MC není vaše běžná DnB show, jak naši příznivci vědí. Live set, na kterém v tuto chvíli pracujeme, nás zavede zpět k určitě hardwarové integraci a experimentování. Měla by být zábava!

🐙 SNDNB: Odkud pramení vaše inspirace pro hudební produkci?

⚫️ Tim: Vesměs všechno a cokoliv. I když to nelze vynutit, přichází docela pravidelně. Nová technická výbava to zvládne stejně dobře jako odpoledne strávené ježděním na elektrickém skútru nebo setkání s někým.

⚫️ Dean: Dřív jsem si myslel, že na tom tolik nezáleží, ale jak stárnu, cítím, že jsem více propojen s tím, co mě ovlivňuje. Hudba je symbiózou času a prostředí. Inspirace je venku, jen vás musí najít pracovat, ten citát se mi vždycky líbil!

🐙 SNDNB: Zajímá nás, co ve volném čase posloucháte za hudbu?

⚫️ Dean: Toto je nejtěžší otázka, protože neustále poslouchám spoustu jiné hudby. Od té doby, co jsem se přestěhoval zpět do Velké Británie, jsem měl přístup k některým svým starým (dnes velmi starým) Acid a Elektro deskám. Znovu jsem si užíval The Microdot Sisters, spolu s některými ranými deskami Acid Detroit, které byly příliš dlouho zaškatulkovány. Poslední deska, kterou jsem si koupil, byla “400 Million Pieces of You“ od Si Begg, což je jiná omáčka. Mimo elektroniku jde většinou o psychedelické kapely, nové i staré.

⚫️ Tim: Většinou deep dubstep nebo Samurai music podcast (netrpělivě čekám na nová vydání). Pochopitelně držím krok s tím, co na mě dnb svět vrhá – spíše však po analytické stránce.

🐙 SNDNB: Co se chystá?

⚫️ Dean: V současné době pracujeme na našem prvním EP “The Observers“ na našem novém labelu MCR. Za předpokladu, že vše půjde hladce, vyjde digitálně na začátku listopadu 2023. Děláme na několika dalších projektech, ale ty pravděpodobně nebudou hotové do roku 2024. Přemýšlíme také nad fyzickým releasem, ale možná ne na první průzkum technoidů na MCR.

🐙 SNDNB: Kde vás a nové releasy najdeme?

⚫️ MachineCode: Pokud nás chcete podpořit přímo, bandcamp je pro to skvělá platforma. Děkujeme těm, kteří nás již podporují, vážíme si toho!!!

https://machinecode101.bandcamp.com/ Nyní máme všechna alba na bandcampu, včetně nějakého remasterovaného techna, vydaného pod názven kolekce “Liminal Spaces“. Pokud jsi streamer nebo něco takového, pak budeme na všech obvyklých platformách jako je Spotify, Amazon, Pirate Bay a další 🙂

Jsme na všech boomer platformách, pokud se chcete spojit, neváhejte tak učinit.

https://linktr.ee/machinecode101

🐙 SNDNB: Chcete něco vzkázat CZ/SK DnB fans?

⚫️ Dean: Vlastně bych rád 🙂 Opravdu mě zaskočilo, kolik lidí se objevilo na naší poslední show v klubu Cross v Praze s naším posledním albem “Everyone’s & Nothing’s“. Vyšlo během lockdownu a bez turné k vydání je vždy těžké získat spojení s tím, jak to fanoušci přijali. Jejich zpětná vazba a láska k tomuto releasu byla velmi vítána, zvláště po takové době od našich shows. Děkujeme za to! To nadšení pařit, bylo skvělé vidět, jak si užívají cokoli, co na ně bylo házeno! Epické

⚫️ Tim: To mohu jen potvrdit! Udržujte svou lásku k dobré hudbě!

Tagged in :

SNDNB avatar

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

More Articles & Posts